انتقادات پیشنهادات

خواهشمند است با تکمیل فرم پیشنهادات وانتقادات از قسمت تماس با ما ،با نظرات سازنده خود،این مجموعه را در ارائه خدمات بهتر ودستیابی به اهداف کیفی خود یاری فرمائید.

جستجو

احداث یا توسعهی طرحهای سرمایهگذاری به فراخور موضوع طرح، نیاز به انجام مطالعات امکانسنجی، توجیه فنی – اقتصادی و مطالعهی بازار طرح تولید برای ارائه به سازمانهای ذی صلاح جهت اخذ مجوزها و تسهیلات را دارد. هدف از مطالعات امکانسنجی تعیین میزان امکانپذیری، اجرایی بودن یک پروژه و ثمربخشی آن و در نهایت توجیهپذیری سرمایهگذاری میباشد. این مطالعات در حکم گام نخـست در فرآیند تصـمیمگیـری سرمایهگذاران یا مدیران به حساب میآید.

معمولاً دریافت مجوزها نیازمند طی فرآیندهای مشخص، تهیه مستندات، تکمیل فرمها و پرسشنامههای مختلفی میباشد. تجربه نشان داده است که بخش عمده ای از متقاضیان به دلیل عدم آشنایی با نحوهی اخذ مجوز ، فقدان دانش کافی در ارائهی مستندات و تکمیل فرمها و یا در اختیار نداشتن زمان کافی قادر به طی مراحل اخذ مجوز نبوده و این فرآیند را در زمان بسیار طولانی طی مینمایند.

در این راستا شرکت مهندسی ایساتیس پویای ایرانیان به منظور خدماترسانی بیشتر و حفظ منابع سرمایه گذاری ، خدماتی را در این دوره به سرمایه گذاران و مشتریان خود ارائه میدهد که شامل موارد زیر است :

-  ارائه طرح توجیهی و امکان سنجی، توجیه فنی– اقتصادی برای اخذ موافقت اصولی و دریافت جواز از دستگاههای مرتبط.

-  شناسایی ضوابط و مقررات و استانداردهای مربوط به طرح و بررسی نحوه اخذ مجوزها و استعلام های لازمه.

-  انجام کلیه پیگیریهای لازم جهت اخذ مجوز از مراجع مرتبط به نمایندگی از کارفرما.

-  تدوین فرمتها و مستندات مورد نیاز دستگاهها و سازمانهای مرتبط با موضوع طرح بر اساس فرمتهای کارشناسی.