انتقادات پیشنهادات

خواهشمند است با تکمیل فرم پیشنهادات وانتقادات از قسمت تماس با ما ،با نظرات سازنده خود،این مجموعه را در ارائه خدمات بهتر ودستیابی به اهداف کیفی خود یاری فرمائید.

جستجو

یکی از مهمترین دغدغههای شرکاء و سرمایهگذاران در کلیه پروژهها، مشاوره فنی و اطلاع از وضعیت پیشرفت طرح در جنبههای مختلف میباشد. مشاور به عنوان نماینده و امین کارفرما، با ارائه خدمات نظارتی ذیل، شرایط اطمینان کارفرما از نیل به اهداف و کیفیت پیشبینی شده در اجرای طرح را فراهم میآورد :

-  تهیه ی طرح جامع.

-  تهیه مشخصات فنی.

-  تهیه برنامه زمانبندی اجرای کار.

-  تهیه برآورد هزینه اجرایی عملیات.

-  تهیه اسناد مناقصه و ارزیابی پیشنهادات.

-  مذاکرات قراردادی و خدمات حقوقی پروژه.

-  ایجاد آرشیو فنی نقشهها، مدارک و مستندات.

-  نظارت بر رعایت مسائل ایمنی کارگاه

-  بررسی و تصویب برنامه زمانی پیمانکار.

-  بررسی و تایید صلاحیت عوامل اجرایی پیمانکار.

-  کنترل و نظارت بر تجهیز کارگاه از سوی پیمانکار.

-  نظارت بر استقرار سازمان و عوامل مناسب توسط پیمانکار.

-  نظارت بر جریان مالی کارگاه و بررسی صورت وضعیتهای پیمانکار.

-  انجام هماهنگی بین اجزای مختلف اجرایی.

-  تنظیم گزارشهای پیشرفت فیزیکی ادواری.

-  نظارت بر اجرای پروژه مطابق برنامه زمانبندی مصوب.

-  نظارت بر کیفیت مصالح و ابزار کار مورد مصرف در پروژه.

-  بررسی عملکرد و مشخص کردن میزان انحراف از برنامه زمانبندی و ارائهی توصیههای لازم.

نظارتهای فوق بر کلیه فعالیتهای دوره اجرای طرح از قبیل محوطهسازی، احداث ساختمان، نصب و راه اندازی ماشین آلات، تجهیزات و تأسیسات انجام میشوند.