انتقادات پیشنهادات

خواهشمند است با تکمیل فرم پیشنهادات وانتقادات از قسمت تماس با ما ،با نظرات سازنده خود،این مجموعه را در ارائه خدمات بهتر ودستیابی به اهداف کیفی خود یاری فرمائید.

جستجو

تعمیرونگهداری تاسیسات

در زمینه نگهداری، سرویس و تعمیر تاسـیسات مـکانیکی و الکتـریکی به صورت حجمی آماده ارائه خدمات است. همچنین در زمینه اجرا و تست چـاه ارت در استان یـزد آماده ارائه خدمات میباشد. در حال حاضر با گرفتن مجوزهای لازم از شرکت پخش فـرآوردههای نفتی منطقه یزد، اجرا و تست چـاه های ارت در جـایگاههای CNG و فـرآوردههای نفتی اسـتان را در برنامه کاری خود دارد.