انتقادات پیشنهادات

خواهشمند است با تکمیل فرم پیشنهادات وانتقادات از قسمت تماس با ما ،با نظرات سازنده خود،این مجموعه را در ارائه خدمات بهتر ودستیابی به اهداف کیفی خود یاری فرمائید.

جستجو

اطفا و اعلام حریق

اهمیت وضرورت درتعریف وطراحی سیستم اعلام و اطفای حریق مناسب هرپروژه باتوجه به نوع کاربری آن، انتخاب تجهیزات ، رفع مشکلات وپیچیدگیها وارائه راهکارهای مناسب درجهت پیشبرد پروژه ها مطابق استاندارد حائز اهمیت است  از اینروکارشناسان شرکت مهندسی ایساتیس پویایایرانیان بابهره گیری از دانش روزدنیا و بادر نظرگرفتن استانداردهایی مانندNFPA,EN و.....با اخذ مجوزاز مراجع مربوطه آماده انجام خدمات لازم در زمینه طراحی،مشاوره،نظارت واجرا سیستمهای اعلام واطفای حریق میباشند.